ประกาศผลการตัดสิน!! รางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้น
ในโครงการ Short Film Shortcuts โดย CAT CHANNEL

ข่าวสารและกิจกรรม

งานประกาศผลรางวัล การประกวดภาพยนตร์สั้น ในโครงการ Short Film Shortcuts 2017 โดย CAT CHANNEL

ประมวลภาพบรรยากาศงานประกาศผลรางวัล การประกวดภาพยนตร์สั้น ในโครงการ Short Film Shortcuts 2017

CAT Channel จัดกิจกรรม Short Film Shortcuts Meet The Experts เสริมความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมจุดประกายไอเดียจากผู้กำกับหนังชื่อดัง

CAT Channel จัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น SHORT FILM : SHORTCUTS ดึงไอเดียนิสิตนักศึกษา ถ่ายทอดแนวคิด “เส้นทางลัด (Shortcuts) สู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

CAT หว่านเมล็ดพันธุ์ดิจิทัลในคนรุ่นใหม่ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โลกเทคโนโลยี ผ่านโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น SHORT FILM : SHORTCUTS

เส้นทางลัดสู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
 1. เป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีและเทียบเท่า ในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาสังกัดของรัฐ
  และเอกชนทั่วประเทศ
 2. ส่งผลงานได้เฉพาะประเภททีม ตั้งแต่ 2-5 คน ทีมละไม่เกิน 5 คน โดย 1 คนสามารถสังกัดได้ 1 ทีมเท่านั้น
 3. สมาชิกในทีมต้องอยู่สังกัดมหาวิทยาลัยเดียวกันเท่านั้น แต่ไม่จำกัดระดับชั้นปีการศึกษา และคณะวิชา
 4. ทุกทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าสถาบันการศึกษา ให้การรับรองว่าเป็นนิสิต-นักศึกษา ในสถาบันนั้นจริง พร้อมส่งสำเนาบัตรประจำตัวนิสิต-นักศึกษา ในรูปแบบไฟล์ .PDF แนบมาพร้อมใบสมัคร

วิธีการสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.catshortfilm.com
ส่งใบสมัครและ Treatment มาที่ cat.shortfilm2017@gmail.com

หลักเกณฑ์และกติกา การส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่ง Treatment ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ที่จะนำมาผลิตเป็นภาพยนตร์สั้นความยาว 10-15 นาที โดยผู้สมัคร 1 ทีม สามารถส่งผลงานได้ 1 เรื่อง พร้อมตั้งชื่อเรื่องให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่นำเสนอ และต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยส่งประกวด และ/หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
 2. คณะกรรมการจะคัดเลือก Treatment จำนวน 20 ผลงาน เพื่อรับงบสนับสนุนจำนวน 20,000 บาท เพื่อนำไปผลิตเป็นภาพยนตร์สั้น โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็น ผู้เตรียมอุปกรณ์ และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่สามารถดำเนินการผลิตผลงานได้ตามกำหนดระยะเวลาและ/หรือปฏิบัติผิด จากเงื่อนไข ข้อกำหนด กติกาทางคณะกรรมการ สามารถเรียกคืนงบประมาณจำนวนดังกล่าวจากผู้ผ่านการคัดเลือกได้
 3. ผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 20 ทีมจะต้องผลิตภาพยนตร์สั้นในรูปแบบของไฟล์ MP4 FULL HD ความคมชัดระดับ 1920 x1080 บันทึกลงแผ่น DVD และต้องตัดต่อเป็น Teaser ความยาว 30 วินาที เพื่อให้ทางคณะกรรมการดำเนินโครงการ นำไปจัดทำเป็นไฟล์สำหรับฉายในโรงภาพยนตร์ ในวันประกาศผลการประกวด
 4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม จะต้องส่งตัวแทนอย่างน้อย 2 คน เพื่อเข้าร่วมฟังบรรยายจากผู้บริหาร CAT Channel ร่วมกับตัวแทนกรรมการ (ผู้กำกับภาพยนตร์) ในงาน CAT Network Showcase 2017 ในวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน และต้องเข้าร่วมงานประกาศ ผลรางวัลการประกวด ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงภาพยนตร์ CAT First Class Cinema @ Central World
 5. ผู้ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม ต้องสร้างผลงานด้วยซอฟท์แวร์ Open Source หรือซอฟท์แวร์อื่นๆที่ถูกกฎหมายองค์ประกอบทั้งภาพและเสียงจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ของผู้อื่น ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและต้องมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 6. ในกรณีที่ผลงานใดมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้นทางคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และคณะกรรมการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา หรือมีการลอกเลียน แบบละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 7. ผลงานของผู้ส่งหนังสั้นเข้าประกวดทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ CAT Channel ซึ่งสามารถนำไปดัดแปลง แก้ไข และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต จากผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
 8. คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆของการประกวดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

คณะกรรมการ

 

 • ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • คุณอภิสิทธิ์ ศรีแก้วบวร ผู้บริหาร CAT Channel
 • คุณไพรัช คุ้มวัน ผู้กำกับภาพยนตร์
 • คุณสัณห์ชัย โชติรสเศรณี รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
 • คุณชยนพ บุญประกอบ ผู้กำกับภาพยนตร์

เกณฑ์การตัดสิน

เนื้อหาและเรื่องราว สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด มีประเด็นการนำเสนอที่โดดเด่น สื่อความหมายได้ตรงกับแนวคิด "เส้นทางลัดสู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล" ด้วยวิธีการเล่าเรื่องในเชิงภาพยนตร์ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย มีศิลปะ น่าติดตามและเข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่หลากหลาย พร้อมคุณภาพของ ภาพและเสียงที่สามารถนำไปเผยแพร่ผ่านทาง CAT Channel ได้อย่างเหมาะสม

ระยะเวลาดำเนินโครงการ : กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2560

ระยะเวลา รายละเอียด
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เปิดรับสมัคร และส่งโครงเรื่องขยาย (Treatment) พร้อมตั้งชื่อเรื่อง
วันที่ 7 กันยายน 2560 ปิดรับสมัครผลงาน
วันที่ 8 กันยายน 2560 ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 20 ทีม ผ่านทาง www.catshortfilm.com และยืนยันผ่านทางอีเมล์ของผู้ประสานงานทีม
วันที่ 13 กันยายน 2560 ผู้ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม ส่งตัวแทนอย่างน้อย 2 คน เข้าร่วมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับ CAT Channel และร่วมฟังคำแนะนำจากผู้กำกับภาพยนตร์ ในงาน CAT Network Showcase 2017 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน พร้อมรับงบประมาณสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์สั้นทีมละ 20,000 บาท
วันที่ 14 กันยายน – 12 ตุลาคม 2560 ผู้ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม ดำเนินการผลิตภาพยนตร์สั้น
วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ผู้ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม ส่งผลงานครั้งที่ 1 เพื่อรับข้อคำแนะนำด้านคุณภาพการผลิต (ด้านภาพและเสียง)
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ผู้ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม ส่งผลงานรอบสุดท้าย
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผลผู้ชนะ ณ CAT First Class Cinema@Central World

หมายเหตุ : คณะกรรมการดำเนินโครงการ สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ช่วงระยะเวลา สถานที่และรายละเอียดต่างๆของการจัดประกวด ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร โดยจะประกาศผ่านทาง www.catshortfilm.com

รางวัลการประกวด

รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา

100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา

50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา

30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ผู้ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม รับเงินสนับสนุนสำหรับการผลิตผลงานทีมละ 20,000 บาท
โล่ประกาศเกียรติคุณแก่มหาวิทยาลัยที่ผู้ชนะทั้ง 3 รางวัลศึกษาอยู่

ช่องทางการติดต่อ

 • 086-354-5888
 • E-mail : cat.shortfilm2017@gmail.com